Risico's

Investeren brengt risico met zich mee. Dat dient helder te zijn.

Indien de horecaondernemer onvoldoende kasstromen realiseert om aan de kapitaalsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, dan heeft dit gevolgen voor de lopende verplichtingen richting de investeerders. Gedurende de looptijd van de financiering loopt de investeerder dus de kans dat het volledige geïnvesteerde bedrag of een gedeelte daarvan verloren gaat.

Horeca Crowdfunding België adviseert investeerders met klem om investeringen gespreid te verrichten. Hiermee wordt het risico verlaagd. Doordat er sprake is van een annuïtair krediet wordt het risico, naarmate de looptijd vordert, steeds lager. 

Horeca Crowdfunding België tracht de risico's van de investering, voor zover mogelijk, op voorhand in kaart te brengen en te beoordelen. De beoordeling geschiedt o.a. op basis van de ingediende plannen, de kenmerken van de onderneming en de kenmerken van de horecaondernemer. Het door ons beoordeelde risico wordt transparant zichtbaar gemaakt bij de betreffende gepubliceerde aanvraag.

Lees steeds het blad met essentiële beleggingsinformatie, de algemene voorwaarden en andere overeenkomsten grondig na om uw risico’s goed af te kunnen wegen.

De (bestuurder van) kredietnemer is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tevens neemt Horeca Crowdfunding België een verpanding op de inventaris. 

Beleggen in een crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (1). Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (2).

U ontvangt mogelijk geen rendement op uw belegging.

Crowdfunding is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen in crowdfundingprojecten te beleggen.

U kunt de beleggingsinstrumenten mogelijk niet verkopen wanneer u dat wenst. Zelfs als u ze wel kunt verkopen, zult u mogelijk verlies lijden.

(1) Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149).

(2) Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).

Precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers

De Kredietgever, die een niet-ervaren belegger is in de zin van de Crowdfunding Verordening, beschikt over een precontractuele bedenktijd van vier kalenderdagen om de Investeringsovereenkomst te herroepen, zonder kosten of boete verschuldigd te zijn.

Deze periode van 4 kalenderdagen loopt vanaf het moment dat de Hoofdsom voor het Project is bereikt en de Kredietgever van HCB een e-mail heeft ontvangen dat het Project is volgeschreven.

Om zich geldig op het herroepingsrecht te beroepen, moet de Kredietgever een e-mail sturen naar HCB op het adres info@horecacrowdfunding.be binnen de bovengenoemde 4 kalenderdagen.