Investeren

Via Horeca Crowdfunding België leent u, tezamen met andere investeerders, geld uit aan Belgische bedrijven die actief zijn in de horeca (gelieerde) sector. Dit kunnen zowel startende als reeds gevestigde horeca-ondernemingen zijn. Als investeerder weet u dus concreet aan wie u uw geld gaat uitlenen en kunt u de bedrijven (naar wens) zelf bezoeken. De rente- en aflossingsverplichtingen worden op maandbasis voldaan, zodat verstrekt risicodragende kapitaal gedurende de looptijd afneemt. Naast een financieel rendement bieden de meeste horeca-ondernemers via dit platform ook een rendement in natura. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De investeerder geniet van de gastvrijheid en de besteding komt weer ten goede aan het rendement van de onderneming, waarmee de financieringslasten betaald kunnen worden. 

(Potentieel) investeerders kunnen zich alvast registreren:
 

Registreren
 

Registratie verplicht u tot niets.  

 

Risicowaarschuwing

Investeren brengt risico met zich mee. Dat dient helder te zijn.

Indien de horecaondernemer onvoldoende kasstromen realiseert om aan de kapitaalsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, dan heeft dit gevolgen voor de lopende verplichtingen richting de investeerders. Gedurende de looptijd van de financiering loopt de investeerder dus de kans dat het volledige geïnvesteerde bedrag of een gedeelte daarvan verloren gaat.

Horeca Crowdfunding België adviseert investeerders met klem om investeringen gespreid te verrichten. Hiermee wordt het risico verlaagd. Doordat er sprake is van een annuïtair krediet wordt het risico, naarmate de looptijd vordert, steeds lager. 

Horeca Crowdfunding België tracht de risico's van de investering, voor zover mogelijk, op voorhand in kaart te brengen en te beoordelen. De beoordeling geschiedt o.a. op basis van de ingediende plannen, de kenmerken van de onderneming en de kenmerken van de horecaondernemer. Het door ons beoordeelde risico wordt transparant zichtbaar gemaakt bij de betreffende gepubliceerde aanvraag.

Lees steeds het blad met essentiële beleggingsinformatie, de algemene voorwaarden en andere overeenkomsten grondig na om uw risico’s goed af te kunnen wegen.

De (bestuurder van) kredietnemer is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tevens neemt Horeca Crowdfunding België een verpanding op de inventaris. 

Beleggen in een crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (1). Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (2).

U ontvangt mogelijk geen rendement op uw belegging.

Crowdfunding is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw nettovermogen in crowdfundingprojecten te beleggen.

U kunt de beleggingsinstrumenten mogelijk niet verkopen wanneer u dat wenst. Zelfs als u ze wel kunt verkopen, zult u mogelijk verlies lijden.

(1) Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149).

(2) Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).

Precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers

Niet-ervaren beleggers beschikken over een bedenktijd gedurende welke zij hun beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod te allen tijde kunnen intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden. De bedenktijd begint op het ogenblik waarop de niet-ervaren aspirant-belegger een beleggingsaanbod doet of blijk geeft van belangstelling, en verstrijkt na vier kalenderdagen.

Europese vergunning (ECSPR) & FSMA

Horeca Crowdfunding België heeft een Europese vergunning (ECSPR: European Crowdfunding Service Providors Regulation) en staat onder toezicht van de FSMA (Financial Services & Markets Authority).

Aflossing

De ondernemer lost op maandbasis af gedurende de looptijd van de financiering. De kredietnemer kan (vrijwillig) vervroegd aflossen. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen. Bij vervroegde aflossing betaalt de ondernemer éénmalig 2% over het geleende bedrag bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de ondernemer een éénmalige administratieve fee aan Horeca Crowdfunding België voor de afwikkeling. 

Risico (sterren)classificatie

Gepubliceerde projecten krijgen een kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de toekomstige financieringsverplichtingen (maandelijkse annuïteit) te kunnen voldoen. HCB heeft een model ontwikkeld op basis waarvan deze beoordelingen gebeuren. Deze beoordelingen gebeuren op basis van een combinatie van informatie die wij ontvangen van de (kandidaat-)kredietnemer en publiek toegankelijke bronnen (bv. KBO, Nationale Bank van België, rapporten/informatie van kredietwaardigheidbeoordelaars en profielen van de kandidaat-kredietnemer (en verbonden personen) op sociale media).

HCB heeft een regeling geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de wijze waarop de kredietscore van een project bepaald wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd/aangepast wordt.

Assessment (op beoordeling beruste evaluatie – (gedeeltelijk) discretionaire beoordeling):

Vooraleer de kredietscore bepaald wordt, wordt er door de kredietbeoordelaars ook een uitgebreide assessment op basis van 4 kern beoordelingsgebieden uitgevoerd. Deze beoordelingsgebieden omvatten:

  • Horeca-ervaring en de reputatie van de projecteigenaar (m.n. diens verleden als ondernemer, de betrokkenheid binnen de sector, zijn reputatie binnen het netwerk van de bestuurders van HCB, de wijze waarop hij zich voordoet op sociale media, etc.). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de plaats waar de maatschappelijke zetel van de (moeder-)onderneming gevestigd is (m.n. worden ondernemingen niet toegelaten indien zij statutair in niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog AML/CFT risico overeenkomstig het desbetreffende beleid van de Europese Unie of landen zijn gevestigd).
  • Kwaliteit ondernemersplan, rekening houdend met de (voorziene) locatie van het project en de economische omstandigheden (bv. commerciële ligging, concurrentie etc.)
  • Financieel management (op ondernemingsniveau), waarbij rekening gehouden wordt met (i) de schuldgraad, schuldenlast en solvabiliteit en (ii) het kredietverleden van de projecteigenaar
  • Remweg en dekking van de projecteigenaar, met inbegrip van de beschikbaarheid van zekerheden en garanties. Onder “remweg” dient te worden verstaan de mogelijkheid van de projecteigenaar om tegenslagen op te vangen, de buffer waarover hij  beschikt, etc.

 

De kredietbeoordelaar van HCB zal binnen deze beoordelingsgebieden op basis van informatie en documenten van de (kandidaat-)kredietnemer een score toekennen. Elk beoordelingsgebied krijgt een gemiddeld cijfer. Het cijfer per beoordelingsgebied resulteert uiteindelijk in een gemiddeld cijfer voor het betreffende project. Ieder bovenvermeld onderdeel krijgt hetzelfde gewicht toegewezen tijdens de assessment. De (voorspelde) kasstroom die voor het project voorzien wordt, zal in rekening genomen worden in de tweede stap van het beoordelingsproces, m.n. de eigenlijke berekening van de kredietscore).

Uitsluitend projecten met een minimale totaalscore van 3 op 5 kunnen worden gepubliceerd. De gerealiseerde gemiddelde score wordt niet gepubliceerd maar vormt louter een onderdeel van de interne kredietbeoordeling die tijdens de selectie van de projecten door HCB uitgevoerd wordt.

Deze factoren zijn dan ook van groot belang bij de beoordeling van het project, aangezien de selectie van projecten hierop gebaseerd is. Op onrechtstreekse wijze dragen deze dan ook bij aan de kredietscore van het project, m.n. als eerste kwalitatieve beoordeling om tot het platform toegelaten te worden.

Berekening van de kredietscore aan de hand van de afloscapaciteit (statistisch model – eigenlijke bepaling van de kredietscore):

Indien het project een voldoende score op de assessment behaald heeft, wordt de afloscapaciteit van het project bepaald om de kredietscore te berekenen. De afloscapaciteit wordt berekend over de eerste twee (toekomstige) exploitatiejaren van het project. Dit mede omdat het risico van de financiering zich naar onze mening (en op basis van de ervaring) vooral in deze periode is gelegen. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de jaarrekening en het financieel plan van de kandidaat-kredietnemer. Tenzij dit in de toelichting van het project gemeld wordt, betreft het een niet-gecontroleerde jaarrekening. Om deze reden zal HCB de informatie controleren door middel van rapporten/informatie van kredietwaardigheidbeoordelaars (bedrijfs- of kredietrapporten).

Voor de berekening van de kredietscore wordt enkel de (voorspelde ) kasstroom die voor het project voorzien wordt in rekening gebracht.

Deze beoordeling wordt slechts eenmalig bij de aanvang van het project door HCB uitgevoerd en kan niet door de Kredietnemer weerlegd of betwist worden.

Hierbij wordt (i) de rentabiliteit van het crowdfundingproject, (ii) de door het crowdfundingproject gegenereerde cashflow en (iii) de schuldenlast en solvabiliteit van de projecteigenaar in rekening genomen.

Aan de hand hiervan wordt de jaarlijkse vrije kasstroom (van het project) voorspeld. De wijze waarop deze kasstroom zich verhoudt met de jaarlijkse annuïteit van het project bepaalt de afloscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer.

Op basis van deze berekening wordt de eigenlijke kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend:

**         zeer speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***        speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****      gematigd speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit)

*****     behoedzaam (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Voor deze berekening wordt abstractie gemaakt van de omzet die de kandidaat-kredietnemer behaalt op activiteiten die niet gerelateerd zijn met het project (bv. een andere vestiging). Het is immers de bedoeling dat het project (ruimschoots) voldoende kasstroom genereerd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de (eigenlijke) bepaling van de sterrenclassificatie wordt enkel rekening gehouden met de factoren die in rekening gebracht worden in het statisch model.

Opmerking: De kredietscore is louter een informatieve beoordeling van een project op basis van de voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom om de (kandidaat-)investeerder bij te staan in het kiezen van een project om in te investeren. De kredietscore heeft geen impact op het (maximale) kredietbedrag of de (maximale) duur van de krediet.

Indien er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd aan de wijze waarop de beoordeling (assessment en/of berekening van de kredietscore) plaatsvindt, zal dit aan de kredietgevers en kredietnemers gemeld worden door middel van een statusupdate via hun account (op de website).

Meer informatie over de default rating vindt u terug via deze link.

Starters

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horeca-ondernemingen kunnen standaard additionele voorwaarden worden gesteld. Dit kan betreffen o.a. de toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca-adviseur) en de toekenning van gerenommeerd accountantskantoor. Startende horeca-ondernemingen krijgen in principe ook automatisch de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend, uitzonderingen hierop zijn afhankelijk van de kenmerken van de onderneming (Franchise).

Rendement & kosten

De ondernemer, die een krediet via het platform aanvraagt, bepaalt het rendement van de investering. Het geboden rendement wordt toegepast op de geïnvesteerde bedragen.

Horeca Crowdfunding België houdt bij de investeerder een bemiddelingsfee in over het totale geïnvesteerde bedrag. Op alle investeringen geldt een vast tarief, deze kunt u terugvinden op de tarievenpagina voor investeerders.

U kunt met dit rekenmodel de maandelijkse annuïteit (aflossings- en rentedelen) bij een specifieke investering eenvoudig berekenen.

Wij adviseren investeerders om (bij meerdere investeringsprojecten) aan verantwoorde risicospreiding te doen. Daarnaast adviseren wij u om slechts een verantwoord deel van uw totale vermogen te investeren, het advies is om maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. De investeerder loopt tenslotte het risico dat het geïnvesteerde bedrag (deels of volledig) verloren gaat.

Downloads

Voordat u besluit om te gaan investeren in de gepubliceerde projecten adviseren wij u om de algemene voorwaarden door te nemen (PDF). Een concept akte van lening kunt u hier downloaden. Een voorbeeld van een investeringsovereenkomst kunt u hier downloaden.

Continuïteit Horeca Crowdfunding België

Het beleid met betrekking tot de continuïteit van Horeca Crowdfunding België kunt u hier downloaden. 

'Mijn Horeca Funding'

Geregistreerde investeerders kunnen inloggen op de 'Mijn Account' pagina. Via deze persoonlijke pagina hebben investeerders inzichten in de geïnvesteerde bedragen per project, de aflossingsschema's en de jaaroverzichten. Let op: de aflossingsschema's per project worden pas zichtbaar nadat de eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden.