Algemene voorwaarden

Versie 1, januari 2024 (PDF)

ALGEMEEN DEEL VOOR DE KREDIETGEVERS EN DE KREDIETNEMER

Elke persoon die zich toegang verleent tot de Website www.horecacrowdfunding.be wordt uitgenodigd om deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op de Website er gebruik van te maken.

Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden geaccepteerd op het moment van Registratie van een Account. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar voor de (potentiële) Gebruiker.

Artikel 1 - Begripsbepaling 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 Algemene Voorwaarden:

De Algemene voorwaarden Horeca Crowdfunding België B.V.;

1.1.2 AcceptEmail: 

De e-mail gericht aan de Kredietgever waarin wordt aangegeven dat hij het door hem toegezegde en ter beschikking te stellen bedrag ter financiering van het Project dient over te maken aan de Payment Service Provider;

1.1.3 Account:

Het door Registratie aangemaakte profiel van Kredietgever op de Website die toegang geeft tot de besloten delen van de Website;

1.1.4 Crowdfunding: 

De Kredietnemers die via het Platform beroep doen op het grote publiek (i.e. de Kredietgevers), via een het Platform, teneinde gelden door middel van leningen in te zamelen voor de financiering van hun Project;

1.1.5 Crowdfundingverordening:

Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937;

1.1.6 Gebruiker:

De gebruiker en/of bezoeker van de Website, die zowel een Kredietgever als een Kredietnemer kan zijn;

1.1.7 Geldleningovereenkomst:

De gestandaardiseerde overeenkomst tussen de Kredietnemer en HCB waarbij, mits de Opschortende Voorwaarden vervuld zijn, de modaliteiten overeengekomen worden waaronder de Hoofdsom die aan de Kredietnemer wordt uitgeleend en waarin HCB aangeduid wordt om als gevolmachtigde van de Kredietgevers op te treden;

1.1.8 HCB:

Entiteit: Horeca Crowdfunding België, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0775.654.857;

1.1.9 Hoofdsom:

Het bedrag dat vermeld wordt in de Geldleningovereenkomst en dat door middel van crowdfunding aan de Kredietnemer voor de financiering van het Project wordt uitgeleend;

1.1.10 Inschrijving / Inschrijven:

De handeling waardoor de Kredietgever door middel van een invoer via zijn Account op de Website conform de bepalingen van de Investeringsovereenkomst een overeenkomst met HCB tot financiering van een Project sluit;

1.1.11 Investeringsovereenkomst:

De kaderovereenkomst die tussen HCB en een Kredietgever op het ogenblik van Registratie gesloten wordt;

1.1.12 Kredietgevers:

De (rechts)personen die zich via de Website conform deze Investeringsovereenkomst hebben ingeschreven om voor een bepaald bedrag het Project mede te financieren en een Investeringsovereenkomst met HCB gesloten hebben. De Kredietgevers staan vermeld in een bijlage bij de Geldleningovereenkomst. Vanwege de privacywetgeving zijn de namen en andere persoonsgegevens van de Kredietgevers gepseudonimiseerd en wordt enkel het door HCB aan de Kredietgever toegekende persoonlijk gekoppelde accountnummer weergegeven;

1.1.13 Kredietnemer:

De Onderneming en/of de Personen die een Project opstart(en) en hiervoor een Geldleningsovereenkomst met HCB sluiten en waaraan de Kredietgevers via de Website en aldus HCB de Hoofdsom hebben uitgeleend;

1.1.14 Onderneming:

De (rechts)persoon of het samenwerkingsverband die in de Geldleningovereenkomst aangeduid wordt als Partij-Kredietnemer;

1.1.15 Opschortende Voorwaarden:

De Eerste Opschortende Voorwaarde en de Tweede Opschortende Voorwaarde:

 1. Eerste Opschortende Voorwaarde: Het bereiken van het financieringsdoel van het Project binnen de toegestane termijn en het behalen of bekomen van de nodige vergunningen of andere formaliteiten door de Kredietnemer binnen diezelfde termijn.
 1. Tweede Opschortende Voorwaarde: de integrale betaling door alle Kredietnemers van de toegezegde Inschrijving.

 

1.1.16 Partij:

De (rechts)personen genoemd in de (comparitie van de) Geldleningovereenkomst;

1.1.17 Project:

Het door de Kredietnemer voorgestelde project, zoals omschreven op de Website, dat de Kredietnemer wenst te financieren door middel van het sluiten van de Geldleningovereenkomst;

1.1.18 PSP:

De “Payment Service Provider” of de betalingsdienstverlener van HCB die instaat voor het betaalverkeer tussen de Partijen en die een licentie van de bevoegde autoriteit bezit om deze diensten te verlenen;

1.1.19 Registratie:

De verplichte handeling op de Website door een Kredietgever waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt en de Investeringsovereenkomst dient te worden gesloten alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van de Website;

1.1.20 Verstrekkingsdatum:

De datum waarop de Hoofdsom aan de Kredietnemer is overgemaakt;

1.1.22 Website:

Het platform waarop de crowdfundingdiensten verleend worden, m.n. de website: www.horecacrowdfunding.be;

1. 2 Verwijzingen

Een verwijzing naar een artikel is een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.

1. 3 Toepassingsbereik Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen HCB, enerzijds, de Kredietgevers of Kredietnemer, anderzijds, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst tussen Partijen.

1.4 Prevaleren van bepalingen

In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de Website en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Geldleningovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Geldleningovereenkomst. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Investeringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Investeringsovereenkomst.

Artikel 2 – Bemiddeling en administratie

HCB brengt Kredietgevers en Kredietnemers via haar Website bij elkaar teneinde een Geldleningovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve afhandelingen. 

HCB is een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van een Geldleningovereenkomst tussen Kredietgevers en Kredietnemer en zal ter zake de administratie voeren (alsook de eventuele gedwongen tenuitvoerlegging ervan).

Artikel 3 - Beschikbaarstelling van de Hoofdsom

De bedragen die de PSP van de Kredietgevers ontvangt zullen tijdelijk op een rekening van de PSP gehouden worden. Er wordt geen rente vergoed noch aan Kredietgevers noch aan Kredietnemer over de periode dat de gelden op de 'tussenrekening’ staan. Zodra alle bedragen van de Kredietgevers definitief zijn ontvangen, zal de PSP onverwijld overgaan tot het overboeken van de gelden naar de bankrekening die door de Kredietnemer opgegeven werd.

Artikel 4 - Informatie aan en van derden

HCB is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de Kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

Artikel 5 – Bescherming van de persoonsgegevens

De identiteit van de Kredietgevers zal niet aan de Kredietnemer kenbaar gemaakt worden. Enkel het aan de Kredietgevers door HCB toegekende persoonlijk gekoppelde Account zal in een addendum bij de Geldleningsovereenkomst (Bijlage 1) worden weergegeven.

Artikel 6 - Rente

6.1 Bepaling van de rente

De Kredietnemer zal via de Website kenbaar maken welk rentepercentage hij bereid is te betalen. Indien de Kredietnemer van mening is dat het Project onvoldoende belangstelling trekt, heeft hij éénmalig het recht het rentepercentage dat hij bereid is te betalen - uitsluitend - naar boven bij te stellen;

6.2 Renteberekening

De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 7 – Betalingen en doorboeking

7.1 Betalingen

Alle betalingen dienen via de contractueel vastgelegde wijze te gebeuren.

Betalingen van de Kredietgever, dan wel van de Kredietnemer die op een andere wijze gedaan worden, zijn strikt verboden. De niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot de schorsing of sluiting van het Account van de Kredietgever/Kredietnemer;

7.2 Doorboeking

De door de PSP ontvangen bedragen van de Kredietgevers zullen tijdelijk op een rekening van de PSP geplaatst worden. Er wordt noch aan Kredietgevers noch aan Kredietnemer rente vergoed over de periode dat de gelden op deze ‘tussenrekening’ staan.

HCB heeft een overeenkomst gesloten met de PSP waarin opgenomen is dat de PSP op het moment dat de Tweede Opschortende Voorwaarde vervuld is, zij de plicht heeft om de Hoofdsom binnen vijf (5) dagen over te boeken naar de Kredietnemer.

De verhouding tussen de Kredietgever en/of Kredietnemer en de PSP wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de PSP, die door de gebruiker van de diensten van de PSP steeds aanvaard moeten worden. Deze voorwaarden kunnen hier geraadpleegd worden;

7.3 Aflossingen door de kredietnemer:

Vanaf één (1) maand na Verstrekkingsdatum is Kredietnemer gehouden de periodiek verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen, zoals deze blijken uit de Geldleningovereenkomst, te voldoen aan de PSP. De PSP zal na ontvangst van de maandelijkse betaling van de Kredietnemer, op haar beurt de rente- en aflossingsverplichtingen, zoals voorzien in de Investeringsovereenkomst, maandelijks voldoen aan de Kredietgevers. De PSP is de Kredietgevers geen rente verschuldigd gedurende de tijd tussen de ontvangst van de betaling van de Kredietnemer en de betalingen aan de Kredietgevers.

Artikel 8 - Risicoclassificatie

8.1 Bepalen van de risicoclassificatie:

HCB zal aan de hand van financiële gegevens en screening van de (onderneming van de) Kredietnemer een kredietscore vaststellen en zal deze voor eenieder zichtbaar aan de projectpagina toevoegen.

De kredietscore wordt uitsluitend door HCB bepaald en kan niet worden aangepast door of op verzoek van de Kredietnemer. HCB voert gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst geen aanvullende screening uit, hetgeen betekent dat de eenmaal vastgestelde kredietscore gedurende de looptijd onveranderd blijft.

De kredietscore geldt louter ter informatieve titel en kan geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid van HCB. HCB kan in ieder geval niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kredietscore indien mocht blijken dat bij de bepaling ervan op basis van onvolledige of valse bescheiden gebeurde. Gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst kan HCB niet voor de kredietscore verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de Kredietnemer verbetert dan wel verslechtert;

8.2 Verplichtingen van de (kandidaat-)Kredietnemer:

De Kredietnemer dient zijn of haar kredietwaardigheid door HCB te laten beoordelen teneinde HCB de mogelijkheid te bieden de kredietscore op de projectpagina weer te geven. Deze kredietscore wordt eenzijdig door HCB bepaald en kan niet door de Kredietnemer weerlegd worden.

De Kredietnemer verplicht zich om relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan HCB de kredietwaardigheid kan bepalen, zijnde recente inkomensgegevens, schuldposities (CKP/CKO), vermogenscomponenten en woonlasten. In geval van een kredietaanvraag door een onderneming zal om conveniërende jaarcijfers, alsmede inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden verzocht. Deze opsomming is niet limitatief en kan in voorkomende gevallen uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling (bijvoorbeeld een faillissement of gerechtelijke reorganisatie) dient HCB hier altijd van in kennis gesteld te worden. HCB kan steeds bijkomende documenten opvragen aan de Kredietnemer om tot de risicoclassificatie over te gaan;

8.3 Omschrijving kredietscore:

Gepubliceerde projecten krijgen een kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend. Deze beoordeling wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de toekomstige financieringsverplichtingen (maandelijkse annuïteit) te kunnen voldoen. HCB heeft een model ontwikkeld op basis waarvan deze beoordelingen gebeuren. Deze beoordelingen gebeuren op basis van een combinatie van informatie die wij ontvangen van de (kandidaat-)kredietnemer en publiek toegankelijke bronnen (bv. KBO, Nationale Bank van België, rapporten/informatie van kredietwaardigheidbeoordelaars en profielen van de kandidaat-kredietnemer (en verbonden personen) op sociale media).

HCB heeft een regeling geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de wijze waarop de kredietscore van een project bepaald wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd/aangepast wordt.

Assessment (op beoordeling beruste evaluatie – (gedeeltelijk) discretionaire beoordeling):

Vooraleer de kredietscore bepaald wordt, wordt er door de kredietbeoordelaars ook een uitgebreide assessment op basis van 4 kern beoordelingsgebieden uitgevoerd. Deze beoordelingsgebieden omvatten:

 • Horeca-ervaring en de reputatie van de projecteigenaar (m.n. diens verleden als ondernemer, de betrokkenheid binnen de sector, zijn reputatie binnen het netwerk van de bestuurders van HCB, de wijze waarop hij zich voordoet op sociale media, etc.). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de plaats waar de maatschappelijke zetel van de (moeder-)onderneming gevestigd is (m.n. worden ondernemingen niet toegelaten indien zij statutair in niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog AML/CFT risico overeenkomstig het desbetreffende beleid van de Europese Unie of landen zijn gevestigd).
 • Kwaliteit ondernemersplan, rekening houdend met de (voorziene) locatie van het project en de economische omstandigheden (bv. commerciële ligging, concurrentie etc.)
 • Financieel management (op ondernemingsniveau), waarbij rekening gehouden wordt met (i) de schuldgraad, schuldenlast en solvabiliteit en (ii) het kredietverleden van de projecteigenaar
 • Remweg en dekking van de projecteigenaar, met inbegrip van de beschikbaarheid van zekerheden en garanties. Onder “remweg” dient te worden verstaan de mogelijkheid van de projecteigenaar om tegenslagen op te vangen, de buffer waarover hij  beschikt, etc.

 

De kredietbeoordelaar van HCB zal binnen deze beoordelingsgebieden op basis van informatie en documenten van de (kandidaat-)kredietnemer een score toekennen. Elk beoordelingsgebied krijgt een gemiddeld cijfer. Het cijfer per beoordelingsgebied resulteert uiteindelijk in een gemiddeld cijfer voor het betreffende project. Ieder bovenvermeld onderdeel krijgt hetzelfde gewicht toegewezen tijdens de assessment. De (voorspelde) kasstroom die voor het project voorzien wordt, zal in rekening genomen worden in de tweede stap van het beoordelingsproces, m.n. de eigenlijke berekening van de kredietscore).

Uitsluitend projecten met een minimale totaalscore van 3 op 5 kunnen worden gepubliceerd. De gerealiseerde gemiddelde score wordt niet gepubliceerd maar vormt louter een onderdeel van de interne kredietbeoordeling die tijdens de selectie van de projecten door HCB uitgevoerd wordt.

Deze factoren zijn dan ook van groot belang bij de beoordeling van het project, aangezien de selectie van projecten hierop gebaseerd is. Op onrechtstreekse wijze dragen deze dan ook bij aan de kredietscore van het project, m.n. als eerste kwalitatieve beoordeling om tot het platform toegelaten te worden.

Berekening van de kredietscore aan de hand van de afloscapaciteit (statistisch model – eigenlijke bepaling van de kredietscore):

Indien het project een voldoende score op de assessment behaald heeft, wordt de afloscapaciteit van het project bepaald om de kredietscore te berekenen. De afloscapaciteit wordt berekend over de eerste twee (toekomstige) exploitatiejaren van het project. Dit mede omdat het risico van de financiering zich naar onze mening (en op basis van de ervaring) vooral in deze periode is gelegen. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de jaarrekening en het financieel plan van de kandidaat-kredietnemer. Tenzij dit in de toelichting van het project gemeld wordt, betreft het een niet-gecontroleerde jaarrekening. Om deze reden zal HCB de informatie controleren door middel van rapporten/informatie van kredietwaardigheidbeoordelaars (bedrijfs- of kredietrapporten).

Voor de berekening van de kredietscore wordt enkel de (voorspelde) kasstroom die voor het project voorzien wordt in rekening gebracht.

Deze beoordeling wordt slechts eenmalig bij de aanvang van het project door HCB uitgevoerd en kan niet door de Kredietnemer weerlegd of betwist worden.

Hierbij wordt (i) de rentabiliteit van het crowdfundingproject, (ii) de door het crowdfundingproject gegenereerde cashflow en (iii) de schuldenlast en solvabiliteit van de projecteigenaar in rekening genomen.

Aan de hand hiervan wordt de jaarlijkse vrije kasstroom (van het project) voorspeld. De wijze waarop deze kasstroom zich verhoudt met de jaarlijkse annuïteit van het project bepaalt de afloscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer.

Op basis van deze berekening wordt de eigenlijke kredietscore (sterrenclassificatie) toegekend:

**           zeer speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***          speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****        gematigd speculatief (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit)

*****      behoedzaam (voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Voor deze berekening wordt abstractie gemaakt van de omzet die de kandidaat-kredietnemer behaalt op activiteiten die niet gerelateerd zijn met het project (bv. een andere vestiging). Het is immers de bedoeling dat het project (ruimschoots) voldoende kasstroom genereerd om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de (eigenlijke) bepaling van de sterrenclassificatie wordt enkel rekening gehouden met de factoren die in rekening gebracht worden in het statisch model.

Opmerking! De kredietscore is louter een informatieve beoordeling van een project op basis van de voorspelde jaarlijkse vrije kasstroom om de (kandidaat-)investeerder bij te staan in het kiezen van een project om in te investeren. De kredietscore heeft geen impact op het (maximale) kredietbedrag of de (maximale) duur van de krediet.

Indien er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd aan de wijze waarop de beoordeling (assessment en/of berekening van de kredietscore) plaatsvindt, zal dit aan de kredietgevers en kredietnemers gemeld worden door middel van een statusupdate via hun account (op de website).

Meer informatie over de default rating vindt u terug via deze link.

Artikel 9 – Juistheid van aangeleverde gegevens

HCB gaat uit van een correcte aanlevering van de benodigde bescheiden door de Kredietnemer en Kredietgever en kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. De Kredietnemer en de Kredietgevers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. HCB houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.

Dit artikel geldt niet wanneer HCB wist of had moeten weten dat de informatie manifest onjuist, onvolledig of irrelevant is.

Artikel 10 - Mededelingen

Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten door de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer gericht aan HCB, dienen plaats te vinden, voor zover van toepassing, door middel van het daarvoor op Website met betrekking tot het betreffende onderwerp aangemaakte kanaal; of anders - slechts voor zover het vorenstaande niet mogelijk is - door middel van een e-mail aan: info@horecacrowdfunding.be. Alle mededelingen, kennisgevingen, instructies, bevestigingen en andere berichten afkomstig van HCB gericht aan de Kredietgevers respectievelijk de Kredietnemer, dienen plaats te vinden door middel van een e-mail aan het door de Kredietgevers respectievelijk Kredietnemer opgegeven e-mailadres, onverminderd de verplichting van HCB om bepaalde informatie op een duurzame drager over te maken.

Artikel 11 – HCB

11.1 De verbintenissen en rechten van HCB en aansprakelijkheden:

Op HCB rust slechts een inspanningsverbintenis, in bijzonder wat betreft het tot stand komen van de Geldleningovereenkomst.

HCB heeft het recht om het Project te allen tijde af te wijzen of te wijzigen, mits gemotiveerde mededeling hiervan aan de Kredietnemer en Kredietgever. In geval van ingrijpende wijziging zal HCB de Kredietnemer en de Kredietgevers hieromtrent informeren, indien wettelijk verplicht door middel van een duurzame drager.

HCB is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen van de Kredietnemer zoals deze zijn vastgelegd in de Geldleningovereenkomst. HCB kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of vertraagd uitbetalen van de Hoofdsom aan de Kredietnemer doordat een of meerdere Kredietgevers de toegezegde bedragen niet (tijdig) aan de PSP overmaken.

11.2 Activiteiten HCB:

HCB is via de Website actief als crowdfundingdienstverlener.

HCB verleent geen beleggingsdienst en oefent geen beleggingsactiviteit uit in de zin van het artikel 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

In het bijzonder ontvangt HCB geen enkel order met betrekking tot financiële instrumenten en geven ze deze niet door of voeren ze deze niet uit.

HCB oefent geen enkele activiteit inzake beleggingsadvies uit in de betekenis van artikel 2, 9° van de voornoemde wet van 25 oktober 2016 en geven geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de zin van artikel 2, 10° van die wet.

Een aanbeveling over een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals de niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening waarop de investeerder kan inschrijven, wordt niet beschouwd als beleggingsadvies.

HCB oefent geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 2, 8° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016, noch een activiteit van het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 2, 1°, 7 van deze wet.

HCB treedt noch als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten op.

Tot slot verleent HCB geen betalingsdiensten in de zin van artikel I.9, 2° van het Wetboek van economisch recht en treedt evenmin op in de hoedanigheid van makelaar van een betalingsinstelling of als een instelling voor elektronisch geld in de zin van artikel 4, 15° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld.

Voorts, en voor zover de Projecten en de diensten die HCB aanbiedt in het kader van de Website geen openbare aanbiedingen vormen in de betekenis van artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten of geen openbare aanbiedingen vrijgesteld van de verplichting een prospectus te publiceren overeenkomstig artikel 18 § 11er, k) van dezelfde wet, heeft de FSMA dus geen voorafgaande controle gedaan van de informatie die op de Website wordt verstrekt met betrekking tot de Kredietnemer en van de voorstelling die ervan wordt gemaakt.

Het staat de Kredietgever vrij een verzekering af te sluiten bij een maatschappij van hun keuze om het risico van een eventuele verzuim van de Kredietnemer in te dekken.

Het risico dat de Kredietgever loopt in het kader van een Project is noodzakelijkerwijs beperkt tot het verlies van het geïnvesteerde kapitaal en van de interesten ten gevolge van het faillissement van de Kredietnemer.

Artikel 12 - Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Limburg.

DEEL VOOR KREDIETNEMER

Artikel 13 –  Voorwaarden voor deelname

De Kredietnemer moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietnemers kunnen rechtspersonen zijn en dienen gevestigd te zijn in België.
 • Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen een bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietnemer kan nooit tegelijkertijd ook als Kredietgever deelnemen.

Indien de Kredietnemer een rechtspersoon is, dient die aan alle wettelijke vereisten te voldoen en een inschrijving te hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor deelname.

Artikel 14 - Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting

De Kredietnemer geeft de gewenste Hoofdsom en looptijd van de lening aan alsmede het rentepercentage dat hij bereid is te betalen, met dien verstande dat de Hoofdsom minimaal € 50.000 dient te bedragen en de looptijd van de lening altijd in maanden afgerond dient te worden en minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden dient te bedragen.

De Kredietnemer geeft tevens een toelichting op de kredietbehoefte. De toelichting op de kredietbehoefte is openbaar en zal redactioneel niet door HCB gescreend worden. Geconstateerde pornografische, discriminerende en fatsoensnormen overschrijdende toelichtingen zullen door HCB verwijderd worden.

Artikel 15 - Meerdere leningen

Het is Kredietnemer toegestaan meerdere leningen af te sluiten mits deze door HCB als verantwoord worden gezien. Een nieuwe leningsaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie. Tenzij anders is afgesproken, kan een nieuwe leningsaanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte lening in behandeling genomen worden.

Artikel 16 – Totstandkoming van de Geldleningsovereenkomst

16.1 Opschortende Voorwaarden:

De Geldleningsovereenkomst wordt gesloten onder de Opschortende Voorwaarden en komt dan ook slechts tot stand nadat zowel de Eerste Opschortende Voorwaarde als de Tweede Opschortende Voorwaarde vervuld zijn;

16.2 Opschorting of stopzetting Project door HCB:

HCB heeft te allen tijde het recht om een Project op te schorten of stop te zetten.

HCB zal haar gemotiveerde beslissing om een Project op te schorten of stop te zetten meedelen aan de Kredietnemer en de eventuele Kredietgevers die reeds op het Project Ingeschreven hebben.

Artikel 17 - Overige verplichtingen

17.1 Dispositieruimte:

De Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien Kredietnemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient Kredietnemer dit uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan HCB;

17.2 Bescheiden:

Ter beoordeling van de leningsaanvraag verplicht Kredietnemer relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze bescheiden dienen volledig en naar waarheid te zijn;

17.3 Wijzigingen gegevens:

Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient de Kredietnemer dit tijdig aan HCB door te geven;

17.4 Profielen:

HCB heeft het recht aanpassingen door te voeren in de door Kredietnemer opgegeven profielen alsmede de plaatsing van een opgegeven profiel te weigeren;

17.5 Informatie Blad essentiële beleggingsinformatie:

De Kredietnemer dient het blad essentiële belegginsinformatie volledig en correct in te vullen conform de instructies van HCB. De Kredietnemer verklaart dat geen informatie is weggelaten of wezenlijk misleidend of onjuist is alvorens de financieringsaanvraag online gaat. De projecteigenaar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de investeringsinformatie opgenomen in het blad essentiële beleggingsinformatie.

De Kredietnemer verbindt zich ertoe elke wijziging in de informatie mee te delen, teneinde het blad essentiële beleggingsinformatie te allen tijde actueel te houden zolang het Project loopt. HCB zal vervolgens (Kandidaat-)Kredietgevers onmiddellijk in kennis van elke hem meegedeelde materiële wijziging in de informatie in het blad met essentiële beleggingsinformatie in kennis stellen.

Wanneer HCB een omissie, fout of onjuistheid in het blad met essentiële beleggingsinformatie vaststelt die concrete gevolgen kan hebben voor het verwachte rendement van de belegging, signaleert hij een dergelijke omissie, fout of onjuistheid onmiddellijk aan de (Kandidaat-)Kredietnemer, die de betrokken informatie terstond aanvult of corrigeert.

Indien die aanvulling of correctie niet terstond wordt aangebracht, schorst HCB het Project totdat het blad met essentiële beleggingsinformatie is aangevuld of gecorrigeerd, gedurende een termijn van ten hoogste 30 kalenderdagen.

HCB stelt (Kandidaat-)Kredietgevers onmiddellijk in kennis van de vastgestelde onregelmatigheden, de door HCB ondernomen en verder te ondernemen stappen en de mogelijkheid om hun beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het Project te herroepen. Indien het blad met essentiële beleggingsinformatie na 30 kalenderdagen niet is aangevuld of gecorrigeerd om alle vastgestelde onregelmatigheden recht te zetten, wordt het Project geannuleerd

Artikel 18 - Inschrijvingsduur

De leningsaanvraag wordt voor een duur van maximaal 60 dagen op de Website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd, zal de leningsaanvraag verwijderd worden en kan de Kredietnemer tegen gewijzigde kenmerken de leningsaanvraag opnieuw laten plaatsen.

DEEL VOOR KREDIETGEVER

Artikel 19 – Voorwaarden voor het sluiten van de Investeringsovereenkomst en de Inschrijving

De Kredietgevers moeten voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • Kredietgevers moeten de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten en moeten in een lidstaat van de Europese Unie woonachtig zijn.
 • Kredietgevers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Kredietgevers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
 • Kredietgevers dienen een bankrekening op hun naam te hebben met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
 • Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument/particulier dienen de gelden over te maken vanuit een privé rekening op hun naam gesteld.
 • Kredietgevers die wettelijk kwalificeren als consument mogen niet meer uitlenen als door HCB bepaald.
 • De Kredietgevers dienen de toelatingskennistest doorlopen hebben.

 

Artikel 20 - Beschikbaarstelling van de toegezegde bedragen en het herroepingsrecht

Artikel 20.1 Beschikbaarstelling van de toegezegde bedragen door de Kredietgevers:

Door de Inschrijving kan de Kredietgever via de Website zijn keuze aangeven voor het gewenste Project en het bedrag dat hij bereid is uit te lenen. Op het moment dat de Hoofdsom voor het Project is bereikt, ontvangt de Kredietgever van HCB een e-mail dat het Project is volgeschreven.

Nadat de Eerste Opschortende Voorwaarde vervuld is, ontvangt iedere Kredietgever van HCB de AcceptEmail waarin de Kredietgever verzocht wordt het door hem toegezegde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen over te maken naar de bankrekening van de PSP. Indien een Kredietgever het door hem toegezegde bedrag niet binnen voornoemde termijn heeft overgemaakt aan PSP, dan wel zoals hoger voorzien binnen de voorziene termijn alsnog afziet van deelname aan het Project, is de Kredietgever aan HCB een boete verschuldigd van 10% over het door hem toegezegde bedrag;

Artikel 20.2 Herroepingsrecht voor de Kredietgever-consument:

De Kredietgever, die een niet-ervaren belegger is in de zin van de Crowdfundingverordening, beschikt over een precontractuele bedenktijd van vier kalenderdagen om de Investeringsovereenkomst te herroepen, zonder kosten of boete verschuldigd te zijn.

Deze periode van 4 kalenderdagen loopt vanaf het moment van de desbetreffende Kredietgever het bedrag toegezegd heeft.

Om zich geldig op het herroepingsrecht te beroepen, moet de Kredietgever een e-mail sturen naar HCB op het adres info@horecacrowdfunding.be binnen de bovengenoemde 4 kalenderdagen.

Artikel 21 - Uitbetaling en kosten verhaal

21.1 Uitbetaling:

Na Verstrekkingsdatum zal de PSP de door de Kredietnemer maandelijks verschuldigde en ontvangen rente en aflossing zo snel mogelijk naar de Kredietgevers doorstorten.

De Kredietgever wordt erop gewezen dat de rentevoeten die op de Website en in de Geldleningsovereenkomst vermeld worden brutorentevoeten zijn, zonder aftrek van belastingen, onverminderd de verplichting om roerende voorheffing in te houden aan de bron of belastingen te betalen. Indien er bijkomende belastingen verschuldigd zijn door de Kredietgever die fiscaal niet in België woont, is dit de verantwoordelijkheid van de Kredietgever om dit correct aan te geven en te betalen. Het is dan ook aangewezen dat dergelijke kredietgevers nagaan en zeker zijn dat een Inschrijving verenigbaar is met de geldende wetgeving in de staat waarin zij verblijven, dan wel wat de implicaties ervan zijn;

21.2 Kosten verhaal

HCB heeft recht op de vertragingsrente, forfaitaire schadevergoedingen en de vergoeding van alle kosten die verbonden zijn aan het incasseren van de Vordering en de uitwinning van de ter zake gevestigde zekerheden.

Betalingen die HCB ontvangt van de Kredietnemer, al dan niet via haar raadslieden, worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst doorgestort naar de Kredietgevers na aftrek van het bedrag van de vertragingsrente, de forfaitaire schadevergoeding en de kosten in hoofde van HCB.

Artikel 22 - Website

22.1 Account:

Binnen de Website zal de Kredietgever een eigen Account: "mijn Horeca-Funding " krijgen. Dit Account is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar.

HCB heeft te allen tijde het recht om een Account op te schorten of stop te zetten.

HCB zal haar gemotiveerde beslissing om een Account op te schorten of stop te zetten meedelen aan de Kredietgever;

22.2 Vertrouwelijkheid

Binnen de Website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de Inschrijving zal gebruikt gemaakt worden van gepseudonimiseerde kenmerken.

Artikel 23 – Diverse bepalingen

23.1 Geen advies

De Kredietgever bepaalt zonder verdere tussenkomst van HCB zelf de Projecten waarin geïnvesteerd wordt. HCB brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden. HCB adviseert enkel:

(a) aan elke persoon die als consument kan worden aangemerkt, om niet meer dan een maximaal verantwoord deel (10%) van het vrij beschikbaar vermogen te investeren;

(b) aan elke (rechts)persoon, om het geïnvesteerde vermogen over minimaal 10 Projecten te spreiden om zodoende de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.

Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden;

23.2 Geen depositogarantiestelsel:

De Kredietgever erkent dat de diensten die door HCB verleend worden niet onder het overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU ingestelde depositogarantiestelsel vallen;

23.3 Overlijden Kredietgever:

Indien een Kredietgever komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken, zal de uitkering verder doorbetaald worden aan de rechtmatige nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zal de betreffende Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam gesteld worden van de nabestaanden.

ALGEMEEN DEEL: PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Artikel 24 - Precontractuele informatie

Overeenkomstig artikel VI.55 § 1 van het Wetboek van economisch recht, deelt HCB de volgende gegevens mee:

 1. De leverancier:
  • Horeca Crowdfunding België BV (HCB), met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0775.654.857. Behalve via de post, is HCB eveneens bereikbaar op het volgende elektronische adres: info@horecacrowdfunding.be.
  • HCB heeft geen bedrijfszetel of vaste vestiging buiten België;
  • Indien een (Kandidaat-)Kredietgever beslist In te schrijven op een Project en Kredietgever wordt, is de Kredietgever verplicht een lening toe kennen overeenkomstig artikel 20 van de Algemene Voorwaarden en de Investeringsovereenkomst;
  • De activiteit van HCB is onderworpen aan een erkenningsstelsel. HCB werd conform de Crowdfundingwet erkend als crowdfundingdienstverlener door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort 'FSMA') gevestigd Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel (www.fsma.be).
 2. De financiële service:
  • De financiële dienst die de (Kandidaat-)Kredietgever, ingeschreven op de Website, zal ontvangen is een alternatieve-Project en bestaat uit de mogelijkheid voor hem om in te schrijven op een Fondsenwerving en dus over te gaan tot een gematerialiseerde investering op basis van een Investeringsovereenkomst met HCB. De lening wordt maandelijks terugbetaald en het bedrag van de aflossing bestaat, naargelang het geval, deels uit kapitaal en deels uit interesten. Er wordt een aflossingsschema weergegeven in het Account van de Kredietgever. Artikel 21 Algemene Voorwaarden en de Investeringsovereenkomst beschrijven de wijze van terugbetaling van de lening.
  • De toegang tot en de Registratie op de Website van een (Kandidaat-)Kredietgever is gratis in die zin dat door de (Kandidaat-)Kredietgever aan HCB geen vergoeding voor de toegang of Registratie verschuldigd is.
  • De Investeringsovereenkomst wijst op de fiscale behandeling van de investering uit hoofde van de Kredietgever, in het bijzonder wat betreft de inhouding van de roerende voorheffing aan de bron.
  • Bovendien wordt de investering die een Kredietgever doet in de vorm van een lening aan een Kredietnemer met geen enkele belasting of vergoeding ten laste van de Kredietgever bezwaard. Als uitzondering op het voorgaande voorziet de Investeringsovereenkomst dat de enige kosten die door de Kredietgever desgevallend zouden kunnen verschuldigd zijn tegenover HCB bestaan uit een deel van de gerechtskosten en gerechtsdeurwaarderkosten die nodig zijn om in rechte op te treden tegen de Kredietnemer of in belastingen/heffingen die door HCB desgevallend afgehouden dienen te worden, dan wel door de Kredietgever zelf betaald dienen te worden.
  • Het risico dat verbonden is aan de investering van een Kredietgever ten aanzien van een Kredietnemer zal afhangen van de toekomstige prestaties en solvabiliteit van de Kredietnemer gedurende de volledige aflossingsperiode van de lening. Een verslechtering van de handelsactiviteit en/of van de financiële situatie van de Kredietnemer zou ertoe kunnen leiden dat hij zijn verplichtingen in het kader van de Geldleningsovereenkomst niet meer kan nakomen en zou dit bijgevolg kunnen leiden tot het wegvallen van de terugbetalingsverplichting uit hoofde van HCB.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Kredietgever om na te gaan wat de fiscale behandeling van de investering is en de gevolgen hiervan. HCB staat enkel in voor de belastingen/heffingen die vóór de betaling van enige aflossing dient te worden afgehouden.
 3. Rechtsmiddelen:
  • De Algemene Voorwaarden (en de Geldlenings- en Investeringsovereenkomst) voorzien niet in buitengerechtelijke procedures voor klachten of geschillenbeslechting.
  • Voor zover HCB op de hoogte is, zijn de investeringen die een Kredietgever kan doen, niet gedekt door enig waarborgfonds of andere compensatiemechanismen die georganiseerd worden door de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten of door enige andere wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Kredietgever om na te gaan of zijn investering al dan niet door enig waarborgfonds of ander compensatiemechanisme gedekt wordt.