Lenen

Via Horeca Crowdfunding België (HCB) kunt u als startende of reeds gevestigde horeca-ondernemer een financieringsaanvraag indienen. U bepaalt hierbij in principe zelf de hoogte van het geboden rendement en de looptijd. Het platform neemt uitsluitend financieringsaanvragen in behandeling met een minimale hoofdsom van €50.000. Let op: u dient over minimaal 20% eigen inbreng te beschikken. Voorbeeld: U heeft een totale financieringsbehoefte van €100.000. Uw eigen inbreng dient dan €20.000 te bedragen. Daarmee kan dan €80.000 geleend worden via ons platform.

Aan startende ondernemers wordt een lening verstrekt van maximaal €200.000.

Uw leningaanvraag kunt u via deze link indienen:

Project aanmelden

Voor een uitgebreide toelichting ten aanzien van het proces verwijzen wij u graag naar deze pagina.

Ten aanzien van de risico's en de voorwaarden van lenen kunt u onze concept akte van lening raadplegen,

Indien u een bestaande horeca-onderneming wenst over te nemen, dan is een bedrijfseconomisch verantwoorde overnamesom belangrijk bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij adviseren u voor het sluiten van de koopovereenkomst contact op te nemen met een deskundige die de onderhandelingen kan voeren. 

Procedure

Voor starters (hoog risico profiel) zal de kwaliteit van het businessplan doorslaggevend zijn voor de selectie.

 Voor ervaren (horeca) ondernemers zullen de kwaliteit van het businessplan en de opgebouwde reputatie doorslaggevend zijn. Hiervoor kan tevens beroep gedaan worden op het Adviescomité waarin tevens juridische en boekhoudkundige experts aangesteld zijn.

Kandidaat-Kredietnemers zijn onderworpen aan een voorafgaande selectie, exclusief door kredietbeoordelaars van HCB. Hierbij wordt rekening gehouden met objectieve criteria met betrekking tot hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit en hun vooruitzichten voor toekomstige groei en ontwikkeling. HCB geeft geen garanties noch gaat het verbintenissen aan betreffende hun toekomstige prestaties of solvabiliteit en zonder dat de eigen aansprakelijkheid kan worden ingeroepen in dit verband.

HCB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-selectie van een project. 

Elke aanvraag dient aan de volgende basiscriteria te voldoen:

  • Minimaal leenbedrag €50.000
  • Maximaal leenbedrag €500.000
  • Minimaal eigen inbreng/solvabiliteit 20% ten opzichte van de totale financieringsbehoefte
  • HCB dient eerste zekerheidsrecht te kunnen vestigen

 

De Kandidaat-Kredietnemer moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:

  • Kredietnemers kunnen enkel rechtspersonen zijn en dienen gevestigd te zijn in België.
  • Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.
  • Kredietnemers dienen een bankrekening met een Internationaal Bank Account Nummer (IBAN).
  • Ondernemingen (rechtspersonen) met maatschappelijke zetel gevestigd in landen met een hoog AML/CFT risico worden geweerd.
  • Rechtspersonen die gecontroleerd worden door natuurlijke personen die op sanctielijsten staan worden eveneens geweerd.

 

De Kredietnemer-rechtspersoon dient aan alle wettelijke vereisten te voldoen en een inschrijving te hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor deelname.

De selectieprocedure begint met een vooronderzoek van het dossier nadat de kandidaat-Kredietnemer zich online heeft aangemeld. HCB gaat vervolgens over tot een eerste evaluatie.

In geval van positieve beoordeling wordt er een gesprek georganiseerd tussen HCB en de Kandidaat-Kredietnemer. Het interviewgesprek zal altijd door 2 kredietbeoordelaars van HCB worden gevoerd. Tijdens het gesprek kan de Kandidaat-Kredietnemer toelichting geven op de financieringsaanvraag. Na het gesprek volgt de interne analyse en wordt de eventuele voortgang meedegedeeld aan de Kandidaat-Kredietnemer.

Tarieven

Fee Kandidaat-Kredietnemer

Gespreksfee

Indien de financieringsaanvraag na de eerste beoordeling(en) in aanmerking komt voor de 'interview fase', dan brengt HCB éénmalig een gespreksfee van €295 in rekening. De betaling van deze behandelingsfee dient voorafgaand aan het persoonlijke gesprek voldaan te zijn. Deze fee is verschuldigd ongeacht de plaatsing van de financieringsaanvraag.

Fee Kredietnemer

Plaatsingsfee

HCB hanteert eenmalig een plaatsingsfee van €295 euro voor plaatsing van het project (de financieringsaanvraag) op de website. Deze wordt door HCB in rekening gebracht bij de Kredietnemer. Deze fee is verschuldigd ongeacht het realiseren van een succesvolle crowdfundingcampagne.

Afsluitfee

In geval het tot daadwerkelijke financiering van het Project komt, is de Kredietnemer aan HCB de afsluitfee verschuldigd. De afsluitfee bedraagt 3% over de Hoofdsom tot een bedrag van €200.000, met een minimum van €3.000. Over het meerdere boven €200.000 wordt 2,75% in rekening gebracht. De afsluitfee wordt ingehouden op het uit te keren financieringsbedrag.

Beheersfee

De Kredietnemer moet gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst over de Hoofdsom een beheersfee betalen. Deze fee wordt maandelijks berekend op basis van een percentage van 0,06% van de hoofdsom en wordt verrekend in de maandelijkse annuïteit. De beheersfee wordt tevens berekend over eventuele aflossingsvrije maanden.

Voorbeeld 1): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van €100.000 voor de opstart van een horeca-onderneming met een rentepercentage van 7% met een looptijd van 48 maanden. U betaalt éénmalig €295 plaatsingskosten exclusief BTW, €3.000 voor de succesvolle bemiddeling en €2.880 voor de beheersfee. Totaal €6.175. Deze kosten kunnen meegenomen worden in de financieringsaanvraag. 

Voorbeeld 2): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van €250.000 met een rentepercentage van 8% met een looptijd van 60 maanden. U betaalt dan éénmalig €295 plaatsingskosten exclusief BTW, €7.375 voor de succesvolle bemiddeling en €9.000 voor de beheersfee. Totaal €16.670. Deze kosten kunnen meegenomen worden in de financieringsaanvraag. 

Juridische kosten

HCB brengt bij een succesvolle crowdfunding gemiddeld €750 in rekening voor de kosten van de juridische dienstverlening en/of andere kosten gerelateerd aan de zekerheidsstelling (pand en/of hypotheek). Dit betreft een gemiddeld bedrag en is afhankelijk van de aard van de op te stellen (authentieke) documenten. Deze kosten worden door HCB in rekening gebracht bij de Kredietnemer en worden ingehouden op de uit te keren hoofdsom.

Aanvullende voorwaarden

Depotregeling

HCB kan als voorwaarde stellen voor het aanbieden van haar diensten dat de Depotregeling van toepassing is bij het aangaan van een Lening. De Depotregeling is bedoeld als tijdelijke buffer om een mislukte betaling/incasso van een maandtermijn op te vangen. Op deze manier hoeven geplande uitbetalingen naar investeerders geen vertraging op te lopen. De Kredietnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te vullen. Het depotbedrag beslaat maximaal 2 maandtermijnen en wordt ingehouden op de uit te keren hoofdsom. Wanneer aan alle betaalverplichtingen is voldaan, wordt het depot automatisch verwerkt op de laatste twee termijnen van de lening.