Privacy

Alle persoonlijke informatie die wij over u verzamelen via deze website horecacrowdfunding.be en/of verwerken (hierna: persoonsgegevens), wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

Toelichting

Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Horeca Crowdfunding België via de website www.horecacrowdfunding.be uitgevoerd worden.

Horeca Crowdfunding België is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Wim Wijsmans
Luikersteenweg 232 bus 3
B-3500 Hasselt
+32 11 497 157

e-mail: privacy@horecacrowdfunding.be

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens die verwerkt worden op grond van deze overeenkomst

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via onze website aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft of u ons deze persoonsgegevens bezorgt, o.m. door gebruik te maken van onze diensten, op te geven dat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, het invullen van het contactformulier op onze website of ons rechtstreeks per e-mail te contacteren.

Om het mogelijk te maken dat u gebruik kunt maken van deze diensten, verwerken wij (een combinatie van) volgende persoonsgegevensgegevens:

 • Uw identiteitsgegevens, waaronder uw naam, geboortedatum, adres, etc.
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw investeringen of leningen
 • Uw beleggingsprofiel en -strategie

 

Houd er rekening mee dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Persoonsgegevens die (automatisch en/al dan niet mits uw toestemming hiertoe) verwerkt worden indien u onze website bezoekt

Daarnaast verzamelen wij via cookies automatisch bepaalde persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc., indien dit noodzakelijk is voor de goede werking en veiligheid van onze website.

Indien wij uw toestemming hiertoe verkregen hebben, verwerken wij tevens uw persoonsgegevens door het plaatsen van cookies die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website.

De verwerking van persoonsgegevens door het plaatsen van cookies wordt omschreven in onze cookieverklaring.

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert.

Doeleinden van en rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van onze overeenkomst, in het bijzonder de betaling van het kredietbedrag aan de kredietnemer en de maandelijkse terugbetalingen aan de kredietgevers;
 • De technische administratie van onze website, m.i.v. het account van de kredietnemers en de kredietgevers, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

 

Verwerking van uw persoonsgegevensnoodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De aangifte van roerende voorheffing en alle andere fiscale verplichtingen waaraan wij moeten voldoen;
 • De meldingen in het kader van de antiwitwaswetgeving (waarin voorzien wordt dat de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang).

 

Verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden;
 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden.

 

Verwerking van persoonsgegevens verzameld door middel van cookies

Zoals hoger aangegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens tevens door het plaatsen van cookies indien u onze website bezoekt.

De persoonsgegevens die via functionele cookies verzameld worden en die dus vereist zijn voor de goede werking van onze website, worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Niet-functionele cookies worden enkel geplaatst nadat wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben. Slechts nadat wij uw toestemming verkregen hebben, gaan wij over tot het plaatsen van deze cookies (en de verwerking van uw persoonsgegevens)

Meer uitleg omtrent de wijze waarop cookies gebruikt worden op onze website en de specifieke cookies die (mogelijkerwijze) door onze website geplaatst worden, kan u lezen in onze cookieverklaring.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Mededeling van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze persoonsgegevens aan onze externe technische dienstverleners en/of verwerkers voor de goede werking van onze website.

Wij werken met verschillende (software)systemen. Wij hebben met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werken wij samen met derden, zoals accountants en andere dienstverleners. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (onder meer vermeld op offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen en in correspondentie) worden gedeeld met dergelijke derden. Ook hiervoor hebben wij overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Tenslotte worden uw persoonsgegevens (die onderdeel uitmaken van een lopend project) meegedeeld aan CVBA Xenia Services. Deze doorgifte is vereist in het kader van in het kader van de verplichtingen omtrent de continuïteit voorzien in de Crowdfundingverordening. Indien Horeca Crowdfunding België failliet zou gaan, nemen voormelde ondernemingen onze rechten en verplichtingen met betrekking tot lopende projecten over teneinde de continuïteit van de dienstverlening te vrijwaren.

IT partner

Het platform waarop onze crowdfundingdiensten verleend worden, werd samen met een IT partner ontwikkeld. Het is mogelijk dat de IT partner uw persoonsgegevens verwerkt indien u gebruik maakt van het platform of indien zij interventies uitvoert (bv. in het kader van bugs of foutmeldingen). De IT partner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

Microsoft Office

Wij maken voor ons e-mailverkeer en algemene documentverwerking gebruik van Microsoft Office. Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak of andere documenten en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Microsoft heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Microsoft hier raadplegen.

TransIP

Wij maken voor de hosting van ons platform gebruik van des hostingdienstverlener TransIP. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot ons onze omgeving. TransIP heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van TransIP hier raadplegen.

Google

Wij maken gebruik van bepaalde producten van Google, m.n. Google Analytics. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de doorgifte van persoonsgegevens stelt Google gebruik te maken van standaardcontractbepalingen voor dergelijke doorgifte van persoonsgegevens, waarbij zij garandeert dat dit een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking/doorgifte van persoonsgegevens. Google heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden te gebruiken.

U kan de privacyverklaring van Google hier raadplegen.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan privacy@horecacrowdfunding.be te richten.

Zoals vermeld in onze cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken

De intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. 

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doeleinde van de verwerking te verwezenlijken.

 Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar nadat van onze contractuele relatie beëindigd werd bewaren, tenzij u op dat moment nog op een project ingeschreven bent, in welk geval uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de integrale uitbetaling van dit project bewaren. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

De persoonsgegevens die door ons in alle andere gevallen verwerkt worden, worden maximaal één jaar bewaard.

De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in onze cookieverklaring.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

De wissing van uw persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uw toestemming.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij voor de verwerkingen bedoeld onder (1) mits wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan privacy@horecacrowdfunding.be te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen:

Horeca Crowdfunding België B.V. & Horeca Crowdfunding België Finance B.V.
Witte Nonnenstraat 26
B-3500 Hasselt
+32 (0)11-192739

www.horecacrowdfunding.be

info@horecacrowdfunding.be / privacy@horecacrowdfunding.be

U kan ook steeds contact opnemen met onze functionaris van gegevensbescherming:

Wim Wijsmans
Luikersteenweg 232 bus 3
B-3500 Hasselt
+32 11 497 157

e-mail: privacy@horecacrowdfunding.be

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2023.