Belastingen

Informatie over roerende voorheffing bij uitkering van intresten aan Belgische en niet-Belgische investeerders.

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke roerende voorheffingscategorieën en de regels inzake deze roerende voorheffing die gelden m.b.t. deze categorieën. Hierbij kunnen 3 categorieën worden onderscheiden:

A. Investeerder vennootschap
B. Investeerder natuurlijke persoon die op beroepsmatig niveau investeert
C. Investeerder natuurlijke persoon die niet op beroepsmatig niveau investeert

De 3 categorieën investeerders kunnen worden opgesplitst op basis van hun herkomst: BE of Non-BE.
Als basisregel geldt dat het crowdfundingplatform in principe verplicht is roerende voorheffing in te houden op de uitkering van intresten. Hierop bestaan echter een aantal uitzonderingen.

A. Investeerder vennootschap

1. Belgische investeerder vennootschap

Artikel 107 §2, 9° KB/WIB voorziet in de mogelijkheid om te verzaken aan de inning van roerende voorheffing inzake intrestbetalingen aan zogenaamde “beroepsbeleggers”. Binnenlandse vennootschappen worden door het KB gekwalificeerd als beroepsbeleggers. Wordt er roerende voorheffing ingehouden, dan zal de Belgische investeerder vennootschap deze roerende voorheffing kunnen verrekenen met de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting.

2. Nederlandse investeerder vennootschap

Artikel 11 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland bepaalt dat intresten in principe belast worden in de woonstaat van de investeerder, maar dat België als bronstaat eveneens een belasting mag heffen van maximaal 10%.

Artikel 11, lid 3 voorziet echter in een aantal uitzonderingen op deze regel waardoor enkel de woonstaat van de investeerder (NL) de intresten mag belasten. Eén van deze uitzonderingen betreft de situatie dat de ontvanger van de intresten een onderneming is.
Deze uitzondering heeft dus tot gevolg dat België geen belasting mag heffen op de intresten die worden uitgekeerd aan Nederlandse investeerders vennootschappen.
Niettemin wordt de roerende voorheffing gewoonlijk toch ingehouden door de Belgische vennootschap die de interest uitkeert (in casu het platform). De Nederlandse investeerder vennootschap dient vervolgens een procedure tot teruggave op te starten.

B. Investeerder natuurlijke persoon die op beroepsmatig niveau investeert

1. Belgische investeerder natuurlijke persoon die op beroepsmatig niveau investeert

Ook hier kan eventueel beroep gedaan worden op artikel 107 §2, 9° KB/WIB dat voorziet in de mogelijkheid om te verzaken aan de inning van roerende voorheffing inzake intrestbetalingen aan “beroepsbeleggers”. Belgische investeerders natuurlijke personen die op beroepsmatig niveau investeren, worden door het KB ook gekwalificeerd als beroepsbeleggers.
Wordt er roerende voorheffing ingehouden, dan zal de Belgische investeerder natuurlijke persoon die beroepsmatig investeert deze roerende voorheffing kunnen verrekenen met de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting.

2. Nederlandse investeerder natuurlijke persoon die op beroepsmatig niveau investeert

In deze situatie speelt artikel 11 van het dubbelbelastingverdrag opnieuw. Aangezien een onderneming gedefinieerd wordt als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, kwalificeert een Nederlandse investeerder natuurlijke persoon die op beroepsmatig niveau investeert, eveneens als een onderneming.

Bijgevolg kunnen Nederlandse investeerders natuurlijke personen die op beroepsmatig niveau investeren, ook gebruikmaken van bovenvermelde uitzondering voor ondernemingen waardoor België geen belasting mag heffen op de intresten die worden uitgekeerd.
Zoals reeds vermeld, wordt de roerende voorheffing in de praktijk gewoonlijk toch ingehouden door de uitkerende vennootschap en dient de Nederlandse investeerder vervolgens een procedure tot teruggave op te starten.

C. Investeerder natuurlijke persoon die niet op beroepsmatig niveau investeert

1. Belgische investeerder natuurlijke persoon die niet op beroepsmatig niveau investeert

1.1. Crowdlending aan startups

Voor deze categorie geldt op basis van artikel 21, 13° WIB een vrijstelling van roerende voorheffing en van de personenbelasting voor de intresten op de eerste schijf van 15.630 EUR (aanslagjaar 2021) indien het gaat om een of meerdere leningen aan een startups. Hiervoor dient de lening te voldoen aan volgende voorwaarden:
- de kredietnemer wordt aangemerkt als een kmo
- de kredietnemer is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
- de leningen zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar
- het betreffen geen herfinancieringsleningen
- het Belgische crowdfundingplatform moet als alternatieve-financieringsplatform zijn vergund door de FSMA
- de tussenkomst van een financieringsvehikel is toegelaten

Wordt deze grens van 15.630 EUR overschreden, dan moet er op de intresten wel roerende voorheffing ingehouden worden in de mate dat deze grens werd overschreden.
Aangezien het voor HCB echter moeilijk tot onmogelijk is om te weten of een investeerder ook via andere crowdfundingplatformen heeft geïnvesteerd in startups, aanvaardt de fiscus dat bij de inhouding van de roerende voorheffing aan de bron, het crowdfundingplatform de vrijstelling van 15.630 EUR enkel moet bekijken in functie van de leningen die zijzelf heeft afgesloten met de investeerder, zonder rekening te houden met de eventuele leningen die de investeerder zou hebben afgesloten op andere crowdfundingplatformen. Investeert de Belgische natuurlijke persoon niet-professioneel via verschillende crowdfundingplatformen en wordt de grens van 15.630 EUR overschreden, dan is de investeerder verantwoordelijk voor de correcte aangifte van deze intresten.

1.2. Leningen aan niet-startups

In de overige situaties waarbij een Belgische investeerder natuurlijke persoon niet op beroepsmatig niveau investeert via een crowdfundingplatform, zal er steeds roerende voorheffing ingehouden moeten worden.

2. Nederlandse investeerder natuurlijke persoon die niet op beroepsmatig niveau investeert

2.1. Crowdlending aan startups

Deze categorie kan onder dezelfde voorwaarden ook gebruikmaken van een vrijstelling van roerende voorheffing en van de personenbelasting voor de intresten op de eerste schijf van 15.630 EUR (aanslagjaar 2021) indien het gaat om een of meerdere leningen aan een startups.
Ook hier dient er dus enkel roerende voorheffing te worden ingehouden voor zover de grens van 15.630 EUR wordt overschreden op uw platform.

2.2. Leningen aan niet-startups

In de overige situaties waarbij een Nederlandse investeerder natuurlijke persoon niet op beroepsmatig niveau investeert via een crowdfundingplatform, zal er in principe steeds roerende voorheffing ingehouden moeten worden.
Zoals eerder reeds aangehaald, bepaalt artikel 11 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland evenwel dat intresten in principe belast worden in de woonstaat van de investeerder, maar dat België als bronstaat eveneens een belasting mag heffen die beperkt is tot 10%.

Deze beperking heeft dus tot gevolg dat België slechts een belasting van 10% (i.p.v. 30%) mag heffen op de intresten die worden uitgekeerd aan Nederlandse investeerders natuurlijke personen die niet op beroepsmatig niveau investeren.

* * *

Kort samengevat dient het crowdfundingplatform enkel rekening te houden met de vrijstelling voor leningen aan startups waarbij er geen roerende voorheffing moet worden ingehouden op de intresten m.b.t. de eerste schijf van 15.630 EUR (situaties 5.1 en 6.1). In alle andere situaties kan het crowdfundingplatform ervoor opteren om roerende voorheffing inhouden, dan wel een verzaking, vrijstelling of vermindering toe te passen.

Om deze reden opteert HCB ervoor om steeds de volledige roerende voorheffing in te houden, m.u.v. de intresten op leningen aan startups (situaties 5.1 en 6.1) aangezien hiervoor geen wettelijke procedure tot teruggave of verrekening is voorzien. Het behoort vervolgens tot de verantwoordelijkheid van de investeerder om na te gaan of deze roerende voorheffing eventueel verrekend of (deels) teruggekregen kan worden.

 

Roerende voorheffing BE terugvorderen

Belasting (Roerende heffing) terugvorderen als Niet-Inwoner van België